Regulamin świadczenia usług online 

Niniejszy dokument to regulamin, który określa zasady funkcjonowania systemu online Leadpoint CRM (dalej jako „System”), dostępnego pod adresem https://leadpoint.pl prowadzonego spółkę  pod nazwą LeadSoft Wojciech Szabelski, NIP: 7262637558, REGON: 363595242, adres poczty elektronicznej: pomoc@leadpoint.pl (dalej jako „Usługodawca”), a w szczególności rodzaje i zakres usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników.

§ 1 Słownik definicji

 1. Regulamin –  to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

 2. Administrator – rozumie się przez to administratorów Systemu, którymi są LeadSoft Wojciech Szabelski, NIP: 7262637558, REGON: 363595242  prowadzący działalność gospodarczą.

 3. Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Systemu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;

 4. Zarejestrowany użytkownik – rozumie się przez to Użytkownika, korzystającego z Systemu, który dokonał Rejestracji i założył Konto użytkownika, a także Użytkownika, który otrzymał zaproszenie do korzystania z Systemu;

 5. System – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem https://leadpoint.pl i na wszystkich podstronach domeny,

 6. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach funkcjonalności Systemu;

 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem na podstawie niniejszego Regulaminu, w drodze jego akceptacji przez Użytkownika podczas pierwszej rejestracji;

 8. Konto –  zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi autoryzującym się oznaczony loginem i hasłem, służący do korzystania z funkcjonalności Systemu dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników;

 9. Właściciel Konta – rozumie się przez to Użytkownika, który założył Konto użytkownika;

 10. Administrator Konta – rozumie się przez to Użytkownika, który posiada uprawnienia administrowania Kontem. Administratorem Konta jest Właściciel Konta oraz Użytkownicy, którym Właściciel Konta lub Administrator Konta przyznał uprawnienia Administratora. Uprawnienia Administratora przyznaje się w ustawieniach Systemu;

 11. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w ramach Systemu polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Systemu dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników;

 12. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

 13. Administrator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Systemu na rzecz jego Użytkowników. Administratorem płatności jest dostawca usługi płatności online PayU: PayU S.A. z siedzibą Adres: 60-166 Poznań; ul. Grunwaldzka 182.

 14. Licencja –  umowa na korzystanie z Systemu, jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Systemu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać;

 15. Cennik – zestawienie ustalanych przez Administratora opłat za Usługi świadczone przez Użytkownika w ramach Systemu, dostępne pod adresem: https://leadpoint.pl/cennik;

 16. Okres Testowy – trzydziestodniowy, nieodpłatny okres, przysługujący Użytkownikowi w celu zapoznania się z Systemem, liczony od dnia pierwszej Rejestracji;

 17. Okres Abonamentowy – okres działania Konta za który uiszczono Opłatę Abonamentową, którego długość uzależniona jest od wybranego przez Administratora konta (użytkownika);

 18. Plan Abonamentowy – rozumie się przez to wariant działania Konta wybrany przez Administratora Konta spośród dostępnych w Cenniku;

 19. Opłata Abonamentowa – uiszczana przez Administratora Konta na rzecz Administratora opłata z tytułu korzystania z Systemu.

§ 2 Ogólne postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,

  2. warunki świadczenia usług,

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).

 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem innych serwisów i systemów.

 4. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 5. W przypadku usług świadczonych przez Administratora, które nie wymagają założenia Konta Użytkownika wyświetlenie Systemu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, jeśli Użytkownik miał okazję się z nim zapoznać i w dalszym ciągu korzysta z Systemu.

 6. W przypadku usług świadczonych przez Administratora, które wymagają założenia Konta Użytkownika, Użytkownik zakładając Konto w Systemie w drodze Rejestracji lub korzystając z zaproszenia wysłanego przez Administratora Konta, potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem korzystania z wszystkich funkcjonalności Systemu i założenia Konta Użytkownika.

 7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony WWW w formie tekstowej pod linkiem https://leadpoint.pl/regulamin. Użytkownik ma możliwość zapisania go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach Systemu Administrator świadczy m.in. następujące usługi elektroniczne:

  1. udostępnianie narzędzia umożliwiającego Użytkownikowi zarządzanie relacjami z klientami;

  2. udostępnianie materiałów i danych znajdujących się w Systemie;

  3. założenie i prowadzenie Konta użytkownika;

  4. przesyłanie informacji handlowych w formie newslettera;

 2. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych usług, a także do całkowitego usunięcia Systemu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Użytkowników.

 3. Wszelkie elementy graficzne Systemu, zastosowane w nich rozwiązania techniczne, elementy zawartości, jak i sposób w jaki elementy graficzne i zawartości są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Systemu stanowią przedmiot prawa autorskiego Administratora i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. W celu korzystania z Systemu Administrator udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Systemu, Licencji na korzystanie z Systemu. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Systemu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej i przechowywanie w plikach tymczasowych przeglądarki, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Administrator świadczy usługi elektroniczne:

  1. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Systemu;

  2. dostęp do sieci Internet;

  3. dostęp do poczty elektronicznej;

  4. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Javascript preferowana Google Chrome.

§ 4 Założenie Konta

 1. Korzystanie w pełni z funkcjonalności Systemu wymaga założenia Konta Użytkownika.

 2. Użytkownik ma możliwość założenia Konta Użytkownika poprzez wypełnienie formularza Rejestracji jak również poprzez skorzystanie z zaproszenia wysłanego przez Administratora Konta.

 3. Użytkownikiem Systemu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 4. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, skróconą nazwę firm. Hasło należy ustawić za pomocą linku dostarczonego z adresu e-mail pomoc@leadpoint.pl. Hasło może zostać w dowolnym momencie zmienione za pośrednictwem ustawień Konta użytkownika. Pozostałe dane Użytkownik uzupełnia poprzez Konto użytkownika, po jego założeniu w module Ustawienia.

 5. Loginem użytkownika jest adres e-mail, podany przy Rejestracji lub wskazany przez Administratora Konta w wysłanym zaproszeniu.

 6. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Użytkownika danych dostępowych do Konta osobie trzeciej. O każdej próbie nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Administratora.

 7. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.

 8. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych przy rejestracji Konta użytkownika. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danych w ramach Systemu i że swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich.

 9. Właściciel Konta po Rejestracji obowiązany jest do podania w ramach Konta Użytkownika: nazwę firmy, adres oraz numer NIP.

 10. Użytkownik powinien powstrzymać się od umieszczenia w Systemie danych, o których mowa w art. 9 RODO tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Podanie powyższych danych nie jest wymagane do korzystania z Systemu.

§ 5 Korzystanie z Systemu

 1. Po założeniu Konta rozpoczyna się Okres Testowy umożliwiający bezpłatne korzystanie z Systemu. Po zakończeniu Okresu Testowego, aby dalej korzystać z Konta, Właściciel Konta obowiązany jest do uiszczenia Opłaty Abonamentowej zgodnie z wybranym Planem Abonamentowym na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

 2. W przypadku nie wykupienia Planu Abonamentowego po zakończeniu Okresu Testowego dostęp Użytkownika do Konta zostaje automatycznie zablokowany. Wykupienie Planu Abonamentowego w terminie 6 miesięcy od dnia zablokowania Konta skutkować będzie jego automatycznym odblokowaniem. Bezskuteczny upływ 12-miesięcznego terminu liczonego od dnia zablokowania Konta skutkuje automatycznym usunięciem Konta z Systemu i rozwiązaniem Umowy.

 3. Procedura opisana w ust. 2 zastosowanie ma również w przypadku nie wykupienia kolejnego Planu Abonamentowego po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Systemu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu, a także do powstrzymywania się od naruszania dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim lub Administratorowi.

 5. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik w ramach aktywności w Systemie nie może umieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, a także treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych.

§ 6 Płatności

 1. Korzystanie z Systemu wiąże się z koniecznością uiszczenia przez Właściciela Konta na rzecz Administratora Opłaty Abonamentowej zgodnie z wybranym Planem Abonamentowym po zakończeniu okresu testowego.

 2. Szczegółowe informacje o wysokości opłat abonamentowych oraz o parametrach określonych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku dostępnym na stronie WWW https://leadpoint.pl/cennik.

 3. Zakup Planu Abonamentowego następuje na podstawie umowy zawartej na odległość pomiędzy Administratorem, a Właścicielem Konta, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz według aktualnych cen wskazanych w Cenniku w momencie składania zamówienia.

 4. Ceny Planów Abonamentowych podane w Systemie są cenami netto i wyrażone są w walucie PLN.

 5. Właściciel Konta ma możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Administrator płatności.

 6. W celu dokonania zakupu Planu Abonamentowego Właściciel Konta powinien w ramach Konta Użytkownika wybrać przycisk „Kup teraz” w wybranym Planie Abonamentowym.

 7. Po wybraniu przycisku „Zapłać” Użytkownik zostaje przekierowany do strony płatności Administratora płatności.

 8. Informacja o całkowitej wartości Planu Abonamentowego jest każdorazowo podawana w Systemie Administratora płatności w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i dokonaniem przez Właściciela Konta płatności. Są to całkowite koszty, które Właściciel Konta zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami oraz prowizją Administratora płatności.

 9. Okres Abonamentowy rozpoczyna się z dniem zapłaty Opłaty Abonamentowej za wybrany Plan Abonamentowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zakupu licencji. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.

 10. Zmiana wysokości Opłat Abonamentowych może zostać dokonana przez Administratora poprzez zamieszczenie nowych cen w Cenniku. Zmieniona wysokość Opłat Abonamentowych obowiązuje Właściciela Konta od następnego Okresu Abonamentowego.

 11. W terminie 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania Opłaty Abonamentowej Administrator zobowiązany jest do udostepnienia Właścicielowi Konta w ramach Konta Użytkownika faktury VAT z tytułu świadczonych Usług. Właściciel Konta wyraża zgodę na wystawienie i udostępnienia w ramach Konta Użytkownika przez Administratora faktury VAT w formie elektronicznej.

§ 7 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Systemu, poprzez wyświetlenie go na ekranie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Systemu, poprzez jego opuszczenie oraz bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z zakończeniem ostatniego Okresu Abonamentowego.

 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na założeniu i prowadzeniu Konta użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą założenia przez Użytkownika Konta użytkownika. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2-3.

 4. Użytkownik, może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 3, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@leadpoint.pl do 14 dni od uiszczenia opłaty.

 5.  Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego.

 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne lub przez Regulamin, Administrator w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia może:

  1. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

  2. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Konta poprzez jego zablokowanie,

  3. rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto użytkownika.

§ 8 Reklamacje

 1. W przypadku gdy Usługa nie jest świadczona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 2. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@leadpoint.pl lub listownie na adres siedziby.

 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółową analizę problemu.

 4. Podmiot składający reklamację, jego nazwę Użytkownika w systemie, czas wystąpienia problemu oraz szczegółowy

 5. opis problemu

 6. 4. Jeżeli w wyniku usterki będącej przedmiotem reklamacji Zamawiający nie mógł korzystać z Usługi w ramach

 7. postanowieniami niniejszego Regulaminu, rabaty oraz bezpłatne okresy użytkowania mogą być udzielone Zamawiającemu w terminie

 8. odszkodowanie. Dochodzenia związane ze skargami nie skutkują żadną rekompensatą finansową.

 9.  

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Systemu, zapewniając poprawność jego działania. Administrator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Systemu, jak również ich bezbłędnego działania.

 2. Administrator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Systemu, w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Systemu, Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Użytkownika. W przypadku przerwy technicznej trwającej dłużej niż 24 godziny Właściciel Konta uprawniony jest do przedłużenia Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Użytkowników i przechowywane przez Administratora zgodnie z art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Wobec Użytkowników będących przedsiębiorcami Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z korzystaniem z Systemu, z wyjątkiem szkody wyrządzonej przez Administratora z winy umyślnej.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: pomoc@leadpoint.pl lub pisemnie na adres: DANE FIRMY

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO.

 3. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

  1. świadczenie Usług w wykonaniu zawartej z Użytkownikiem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. marketing bezpośredni usług i produktów Administratora będący jego prawnie uzasadnionym interesem w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. realizacja procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  4. tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk, w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na doskonaleniu i rozwoju Systemu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych na adres poczty elektronicznej. Zgoda może być w każdym czasie wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 6. Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujący okres:

  1. dane związanie ze świadczeniem Usług – przez okres świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu tego okresu, przez czas potrzebny do wykazania prawidłowości wykonania Usług przez Administratora, który odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń;

  2. dane związane z realizacją działań marketingowych – przez czas ich prowadzenia przez Administratora do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika lub wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej;

  3. dane związane z realizacją procesu reklamacji – przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze złożoną reklamacją;

  4. prowadzenie analiz i statystyk – przez czas funkcjonowania Systemu.

 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, którzy są ich odbiorcami. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu, odbiorcami danych osobowych Użytkowników są w szczególności: podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe i prawne.

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 10. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 11. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 12. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Systemu i założenia Konta Użytkownika.

 13. Niektóre podmioty, którym Administrator powierza dane Użytkowników mogą przechowywać dane Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników mogą być przekazane do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności), a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 14. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie będzie to jednak wywoływać żadnych skutków prawnych ani wpływać w podobny sposób na sytuację Użytkownika.

§ 11 Cookies

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Systemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

  1. rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,

  2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,

  3. utrzymanie sesji Użytkownika Systemu, dzięki której Użytkownik musi na każdej podstronie Systemu ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Systemu, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z Systemu,

 4. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu kierowania do Użytkowników treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika. Wykorzystywanie w ten sposób danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookies odbywa się na podstawie zgody Użytkownika na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies.

 5. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki

§ 12 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Zważywszy na fakt, że Użytkownik w ramach Systemu może przetwarzać dane osobowe swoich kontrahentów i pracowników, co do których jest samodzielnym administratorem, przy wykorzystaniu infrastruktury informatycznej dostarczanej przez Administratora, Użytkownik, w celu umożliwienia Administratorowi świadczenie Usług, powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i na zasadach określonych poniżej, na podstawie art. 28 RODO.

 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe kontrahentów i pracowników Użytkownika, przetwarzane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Systemu, w szczególności w następującym zakresie: imię i nazwisko, firma, stanowisko, adres, telefon, e-mail, NIP, REGON.

 3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące czynności:

  1. przechowywanie, zbieranie, organizowanie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, opracowywanie, przesyłanie, udostępnianie, usuwanie danych osobowych;

  2. operacje na danych osobowych odczyt, zapis, edycja, usunięcie;

  3. wykonywanie kopii zapasowych;

  4. realizacja importu i eksportu danych osobowych.

 4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator w szczególności:

  1. przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika – co dotyczy też przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na niego obowiązujące przepisy. Przed przekazaniem danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przed rozpoczęciem przetwarzania Administrator informuje Użytkownika o tym obowiązku prawnym, o ile przepisy nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

  2. zapewnia by osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

  3. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

  4. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego

  5. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Użytkownikowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych przepisami prawa

  6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków określonych przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych

  7. udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków podmiotu przetwarzającego dane, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz umożliwia Użytkownikowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich z tym zastrzeżeniem, że Administrator niezwłocznie informuje Użytkownika jeżeli jego zdaniem wydane polecenie stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Terminy audytów lub inspekcji muszą zostać uprzednio ustalone z Administratorem, jednakże audyt powinien zostać przeprowadzony nie później niż 14 dni od dnia zawiadomienia o woli jego przeprowadzenia

 5. Administrator odpowiada za szkody spowodowane niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych, w granicach rzeczywiście poniesionej przez Użytkownika szkody, wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które przepisy prawa nakładają bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Użytkownika lub wbrew tym instrukcjom.

 6. Użytkownik powierza Administratorowi dane osobowe na czas trwania Umowy związanej ze świadczeniem Usług. Po jej zakończeniu Użytkownik może dokonać eksportu powierzonych danych osobowych. Niezgłoszenie żądania eksportu powierzonych danych w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia Umowy, uprawnia Administratora do usunięcia danych osobowych. Po dokonaniu przez Użytkownika eksportu dany osobowych Administrator usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

§ 13 Własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://leadpoint.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://leadpoint.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://leadpoint.pl, bez zgody Usługodawcy.

 1.  

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://leadpoint.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 1.  

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Systemie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.

 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

 3. O dokonanej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego.

 5. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Strona https://leadpoint.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://leadpoint.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://leadpoint.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://leadpoint.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. DEFINICJE

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://leadpoint.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

  3. USŁUGODAWCA – LeadSoft Wojciech Szabelski, adres siedziby: Łódź, ul. Romanowska 55C/ 8A, 91-174 Łódź, adres do doręczeń: Łódź, ul. Romanowska 55C/ 8A, 91-174 Łódź wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem , NIP: 7262637558, REGON: 363595242, adres poczty elektroniczne: pomoc@leadpoint.pl, tel.: +48 42 6200 334.

  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,

   2. korzystanie z Newslettera,

  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   1. komputer z dostępem do Internetu,

   2. dostęp do poczty elektronicznej,

   3. przeglądarka internetowa,

   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@leadpoint.pl

   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  W przypadku gdy Usługa nie jest świadczona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@leadpoint.pl lub listownie na adres siedziby.
  Reklamacja powinna zawierać szczegółową analizę problemu.
  Podmiot składający reklamację, jego nazwę Użytkownika w systemie, czas wystąpienia problemu oraz szczegółowy opis problemu
  Jeżeli w wyniku usterki będącej przedmiotem reklamacji Zamawiający nie mógł korzystać z Usługi w ramach postanowieniami niniejszego Regulaminu, rabaty oraz bezpłatne okresy użytkowania mogą być udzielone Zamawiającemu w terminie 30 dni od rozpatrzenia.
  Dochodzenia związane ze skargami nie skutkują żadną rekompensatą finansową.

 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://leadpoint.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://leadpoint.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://leadpoint.pl, bez zgody Usługodawcy.

  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://leadpoint.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.